Konieczna Joanna, lek. med. Spec. dermatolog, wenerolog
86-200 Chełmno, ul. Raszei 2/22

W związku z wejściem w życie z dniem 25 05 2018 r przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dn. 27 04 2016 r. i Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta z dn 6 11 2008 r Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 9 11 2015 r w sprawie rodzajów i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Informuje Państwa ,że administratorem Państwa danych jest Prywatna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Konieczna Joanna w Chełmnie 86-200 ul. Raszei 2/22. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych można się kontaktować pod adresem e-mail:

joanna.konieczna2602@gmail.com, bądź listownie pod w/w adresem.

Zgodnie z art 6 ust.1 lit c oraz art. 9 ust2 lit. h RODO w zw. z art 25 pkt.1 Ustawy o prawach pacjenta oraz§ 10 ust 1 pkt 2 Rozp . MZ oraz Art 9 ust. 2 lit h RODO w zw. z art 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozp. MZ i Art 6 ust.1 lit. C RODO w zw z art. 26 ust.1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. Rozp MZ oraz Art 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO. Art 6 ust.1 lit. c RODO w zw z art.74 ust. 2 ustawy z dn. 29 09 1994 r o rachunkowości

Państwa dane jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL lub data urodzenia niezbędne są w celu zapewnienia Państwu opieki medycznej. Dla ułatwienia kontaktu między nami mogę prosić również o podanie nr telefonu oraz e-mail, ale dane te nie są niezbędne do objęcia Ciebie opieką medyczną. Podczas korzystania z opieki medycznej w tut. Gabinecie stworzona będzie Twoja dokumentacja medyczna, w której odnotowane będę wszelkie informacje na temat Twojego zdrowia, niezbędne do postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy Twojego procesu leczenia.

Jako podmiot leczniczy dbam o poufność Państwa danych, z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji pracy w bieżących sprawach dotyczącej mojej działalności jako przedsiębiorcy jak również w celu realizacji Twoich praw jako pacjenta, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom leczniczym współpracującym z Gabinetem w celu zapewnienia ciągłości leczenia, oraz dostawcą usług zaopatrujących Gabinet w rozwiązania techniczne umożliwiające udzielenie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie moją organizacją pracy w zakresie niezbędnym do udzielenia świadczenia lub organizacji pracy (w szczególnością dostawcą usług IT np rejestracja on-line), ponadto dostawcą usług prawnych i doradczych współpracujących z Gabinetem (kancelariom prawnym i firmom windykacyjnymi) oraz osobom upoważnionym przez Ciebie w ramach realizacji Twoich praw Pacjenta.

Twoje dane nie będę przekazywane poza Unię Europejską chyba, że będzie to konieczne dla zapewnienia ciągłości leczenia, w tym przypadku zapewniam, że przekazanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę między Gabinetem a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

Jako mojemu pacjentowi, utworzyłem Twoją dokumentację medyczną, którą mam obowiązek przechowywać 20 lat od daty ostatniego wpisu. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń, w tym celu przetwarzam dane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane dla celów rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzam prze 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie w/w terminów Twoje dane będą usuwane.

Korzystanie z usług gabinetu jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy zobowiązany jestem do prowadzania dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta, z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku odmowa niepodania danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty, czy też udzielenia świadczenia zdrowotnego. Obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych mam również ze względów podatkowych, brak danych może skutkować np. niemożnością wstawiania dla Ciebie faktury.

Jeżeli podajesz numer telefonu czy e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie skutkuje odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz nie otrzymasz ode mnie np. informacji na temat potwierdzenia lub odwołania wizyty, czy też informacji na temat odbioru wyników badań np. hist-pat.

Jako administrator Twoich danych zapewniam Tobie prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przeniesienia ich do innego administratora danych w zgodzie z w/w przepisami. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień proszę o kontakt z Gabinetem.

Informuję także, że przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Joanna Konieczna
lek. med. Spec. dermatolog, wenerolog